Právní služby

Občanské právo

 • právní služby včetně poradenství
 • příprava a sepsání občanskoprávních smluv
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, zástavní práva, věcná břemena, úschova peněz a listin)
 • vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
 • náhrada škody, reklamace
 • řešení dědických otázek
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány (sepsání žalob a ostatních podání)
 • práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti

Obchodní právo

 • právní poradenství
 • příprava a sepsání obchodněprávních smluv
 • zastupování při obchodních jednáních
 • obchodní a živnostenský rejstřík
 • vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
 • cenné papíry, směnky a šeky
 • obchodní společnosti (zakládání, změny, zánik)
 • soudní a mimosoudní řešení obchodních sporů a nekalé soutěže
 • insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek v konkurzu, zastupování v incidenčních sporech

Pracovní právo

 • právní poradenství
 • příprava a sepsání pracovněprávních smluv
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody vyplývající z odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů

Rodinné právo

 • právní poradenství
 • zastupování při rozvodu manželství
 • majetkové vztahy manželů, sepsání smluv o vypořádání společného jmění manželů
 • rodičovská práva k dětem, výživné

Trestní právo

 • právní poradenství
 • sepsání trestních oznámení
 • sepisování dohod v rámci trestního řízení
 • zastupování nezletilých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • obhajoba v trestním řízení

Správní a ústavní právo

 • právní poradenství
 • zastupování a vyřizování záležitostí před orgány veřejné správy
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v rámci správního soudnictví, přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy soudy
 • zpracování ústavní stížnosti, zastoupení před Ústavním soudem České republiky